Sun Group cập nhật tiến độ xây dựng tháng 10/2019 các dự án của tập đoàn đang phát triển tại khu vực Nam Đảo Phú Quốc. Các dự án đang dần khoác lên mình một vẻ đẹp vượt thời gian.

Sun Premier Village The Eden Bay

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village The Eden Bay tháng 10/2019

Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Melodia Boutique Shophouse Bãi Kem tháng 10/2019

Sun Premier Village Kem Beach Resort

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Kem Beach Resort tháng 10/2019

Sun Premier Village Primavera

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Premier Village Primavera Shophouse Địa Trung Hải tháng 10/2019

Sun Grand City New An Thới

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019

Tiến độ xây dựng Sun Grand City New An Thới tháng 10/2019